Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Witamy na stronie Projektu
Lepsze perspektywy
program aktywizacji zawodowej dla kobiet

O projekcie

Projekt Lepsze perspektywy - program aktywizacji zawodowej dla kobiet, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0166/16.

Wartość Projektu wynosi: 1 901 504,64 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 749 383,64 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 70 kobiet zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2018 r.

FORMY WSPARCIA

 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Staże zawodowe
 • Szkolenia zawodowe

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Kobiety z obszaru województwa podkarpackiego, które zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy kobiety, które:

 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), (Oświadczenie),
 • ukończyły 30 lat (w dniu zgłoszenia do projektu mają skończone 30 lat),
 • są bezrobotne (Zaświadczenie z PUP/Oświadczenie), bierne zawodowo (Oświadczenie), poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia (Oświadczenie) zgodnie z definicją z § 2

Dodatkowo zapraszamy do udziału w Projekcie:

 • Kobieta powracająca do pracy do 3 lat od urodzenia dziecka (Oświadczenie)
 • Kobieta zamieszkująca na obszarach wiejskich (Oświadczenie)
 • Kobieta, u której dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł (Oświadczenie)
 • Kobieta w wieku 50 – 59 lat (Oświadczenie)
 • Kobieta o niskich kwalifikacjach zawodowych (Oświadczenie)
 • Kobieta z doświadczeniem zawodowym - poniżej roku (Oświadczenie)
 • Kobieta z doświadczeniem zawodowym - 1-2 lata (Oświadczenie)
 • Kobieta z doświadczeniem zawodowym - powyżej 2 lata (Oświadczenie)

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowanie oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Rekrutacja.