Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Witamy na stronie Projektu
Lepsze perspektywy
program aktywizacji zawodowej dla kobiet

Formy wsparcia

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

  Poradnictwo zawodowe (średnio 10h/osobę), którego celem jest identyfikacja potrzeb Uczestniczki Projektu pozostającej bez zatrudnienia oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych (tematyka m.in. analiza kompetencji, predyspozycji oraz uwarunkowań społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych Uczestniczki, zdiagnozowanie problemu i wybór rozwiązania, określenie potrzeb szkoleniowych i działań podejmowanych w celu aktywizacji zawodowej, stymulacja motywacji). W wyniku poradnictwa zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, wskazujący kierunki rozwoju zawodowego Uczestniczki. IPD będzie na bieżąco weryfikowane i dostosowywany do sytuacji zawodowej Uczestniczki.

  Pośrednictwo pracy. Głównym celem będzie pomoc Uczestniczce Projektu w znalezieniu stanowiska pracy ( w tym stażu wstępnego i zasadniczego) zbieżnego z jej predyspozycjami (zgodnie z opracowanym IPD) oraz oczekiwaniami pracodawcy. Pośrednictwo pracy będzie obejmowało pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, indywidualne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, pośredniczenie pomiędzy pracodawcą a Uczestniczką Projektu, w przypadku gdy będzie wymagała tego sytuacja. Pośrednictwo będzie realizowane w taki sposób, aby maksymalnie zaangażować każdą Uczestniczkę Projektu w poszukiwanie pracy, w szczególności będą jej wyznaczane określone cele do zrealizowania z zakresu poszukiwania pracy i weryfikowane ich osiągnięcie.

 2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

  Zakłada się 64 godzin szkoleniowych warsztatów dla każdej grupy (zakłada się 7 grup po średnio 10 osób/grupę). Tematyka: m.in. opracowanie dokumentów rekrutacyjnych (16h), autoprezentacja (8h), rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie się do rozmowy (8h), efektywna komunikacja (8h), analiza rynku pracy (8h), zarządzanie czasem w poszukiwaniu pracy (8h), zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy (8h). Warsztaty będą kończyły się testem wiedzy potwierdzającym uzyskany zasób wiadomości.

 3. Szkolenia zawodowe

  Każde szkolenie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego Pracodawcy, który zaoferuje zatrudnienie Uczestniczkom po zakończeniu udziału w Projekcie. Tematyka szkolenia będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji Uczestniczki (na podstawie IPD oraz doświadczeń w tym zakresie z odbytych staży wstępnych) oraz popytu na pracowników (o konkretnych umiejętnościach) zgłaszanego przez danych Pracodawców.

  Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i po jego pozytywnym zaliczeniu wydaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub nabycie uprawnień do wykonywania zawodu.

 4. Staże zawodowe

  Uczestniczka Projektu kierowana jest na 8 miesięczny staż zawodowy . Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwi Uczestniczkom Projektu zdobycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o szkolenia zawodowe przeprowadzone w ramach Projektu. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestniczka Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestniczkę Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia.